top of page

Principal Investigator:  Prof. Shuguang Li

Current Members:

  • Postdoc Researchers:  Dr. Shu Leng

  • Graduate Students:      Yunjia Zhang, Yiming He, Peiwen Yang, Yian Liu, Paul Beckers, Eike Bergen, Lexa Kuehl

  • Visiting Students & Researchers: 

  • Undergraduate Students: Jiayi Jin, Hongyi Tu, Siyuan Feng,Tianyi Hu, Zihan Li, Dengfeng Yan, Yuchen Wang,

Weiyi Rao, Kunyi Ren, Pengfei Zhang, Yifeng Shao, Chaoyi Liu

Previous Members:

  • Mukun Tong (UCL, University of Oxford)

  • Haoruo Zhang (UC Berkeley, UCSD)

bottom of page